Снимка: Ben Richardson

Какво е крайна бедност?

Въпреки че през последнтие две десетилетия крайната бедност намалява значително, днес 736 милиона души все още живеят в мизерия.

Световните лидери се събраха в централата на ООН и поставиха 17 глобални цели, за да се гарантира, че до 2030 г. не повече от 3% от жителите на света ще живеят с крайно ограничени възможности. Първата от поставените задачи е "Прекратяване на бедността във всичките ѝ форми и навсякъде."

През 2015 г. милиони оцеляват с бюджет от 1,25 до 1,90 долара на ден. Тези средства ограничават достъпа до храна, чиста вода и подслон. С подобен доход е почти невъзможно да се покрият и разходите за здравни и образователни услуги.

Много фактори влияят върху икономическото благополучие на населението. Неравенството между половете, дискриминацията, конфликтите и кризите са само част от нещата, които спират достъпа до инфраструктура, услуги и информация.

Повече от 35 години Световната банка изчислява броя на хората, живеещи в крайна бедност, като събира данни от домакинствата по целия свят. По-голямата част от тях живеят в селските райони и нямат достъп до адекватно образование и работа в стопанството. Значителен процент от населението, което живее в недоимък, е на възраст под 18 години.

Изключителната бедност засяга основно жените и децата. За тях е по-вероятно да попаднат в капана на бедността, защото нямат равни възможности за работа или лична собственост. Разбира се, децата са най-уязвими и потърпевши. Средствата, които им липсват, ограничават тяхното равитие и имат пагубен ефект върху бъдещите им възможности за реализация. Така цикълът на бедност се затваря. Повече от една пета от децата на възраст под 5 години в развиващите се страни живеят в крайна мизерия.

Възрастните, хората с увреждания, коренното население и бежанците също са особено уязвими. Въпреки че нивата на бедност намаляват във всички региони, напредъкът е неравномерен. Повечето от потърпевшите в света - до 42%, живеят в Африка - на юг от Сахара, в страните с висока раждаемост, където липсата на налични ресурси представлява и допълнителна заплаха от недоимък.

Премахването на крайната бедност се превръща в по-сложен процес, особено в страните, изправени пред конфликт и криза, и в отдалечените райони. Някои все пак успяват да избягат от тежкото положение. Но обстоятелствата, които застрашават сигурността им, остават. Икономическите затруднения, ограниченият достъп до храна и чиста вода и изменението на климата продължават да бъдат фактори, които пречат на пълноценните развитие и живот.  

Според най-новите данни на Световната банка, 10% от населението на света е живяло в крайна бедност през 2015 г. спрямо 36% през 1990 г. Гражданите, правителствата, корпорациите и филантропите трябва да работят заедно, за да гарантират необходимите ресурси за всички хора – достоен живот без помощи и подаяния.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види