Общите условия представляват договор между вас и Фондация "Бъдеще перфектно", който указва начина и реда за ползване на предоставените информационни и мултимедийни ресурси единствено за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до онлайн платформата, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите условия за ползване и всички последващи промени в тях. Ние запазваме правото да променяме условията за ползване по всяко време без предизвестие и те влизат в сила след публикуване на онлайн платформата.

Дефиниции

За да се избегнат всякакви съмнения относно тълкуването и прилагането на настоящите условия за ползване, трябва да се има предвид, че: 

„Уебсайт/сайт/онлайн платформа“ се състои от страници с информация. Всяка страница може да съдържа текст, изображения, видео и други. „Уебсайт/сайт“ е място в глобалната Интернет мрежа, чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS;

“Seen.bg” е името на уебсайта и в рамките на тези условия е взаимозаменяемо понятие с унифицирания адрес seen.bg;

„Услуги“ са предоставените на потребителите на seen.bg информационни ресурси;

„Потребител“ е всяко лице, което ползва предоставените от Фондация "Бъдеще перфектно" чрез сайта seen.bg Услуги.

"Партньор" е всяко лице, с което Фондация "Бъдеще перфектно" се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

Съдържание на сайта

Seen.bg е дигитална платформа за култура, хора и други области от сферата на социалния и обществен живот, както и платформа, даваща място на независимо, специално създадено за сайта авторско съдържание.

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране задължително да се упомене източника, придружен с хипервръзка към неговия интернет адрес. Авторското право върху произведенията, създадени от две или повече лица, им принадлежи съвместно и поравно. В случая на сборно произведение, авторското право принадлежи на физическото или юридическо лице, което е извършило подбора или изготвянето на сборното произведение.

Авторите и правоносителите печелят от търговската експлоатация на техните защитени произведения. Всеки, който иска да възпроизведе и разпространи в обществото защитено произведение, следва да встъпи в договор с Фондация "Бъдеще перфектно". Използването на материали извън посочения смисъл за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието на Фондация "Бъдеще перфектно", е забранено.

Ако произведение бъде включено автоматично от социална медийна платформа в поста на потребител на база на предварително зададени от социалната медийна платформа настройки, от потребителя не следва да се търси отговорност за нарушение на авторски права от страна на Фондация "Бъдеще перфектно". Ако обаче това се случи на база ръчни настройки, зависещи от волята на потребителя, от него  може да се търси отговорност. В случай, че потребителят предоставя линкинг или фрейминг на произведения в своя собствен сайт или блог към произведения, които вече са били съобщени на публиката от правоносителя на друг уебсайт, потребителят не следва да носи отговорност. При претенции на трети лица за авторски права върху съдържание, публикувано на страницата – заявителят трябва да ги опише в имейл до [email protected], като посочи обекта на авторското право и представи документи за собственост върху него. При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, Seen.bg ще се съобрази с желанието на автора. 

Конфиденциалност

Фондация "Бъдеще перфектно" е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. С използването на seen.bg потребителите се съгласяват да предоставят лични данни като собствени имена, електронна поща, мобилен телефон, рождена дата и други. Фондация "Бъдеще перфектно" се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни.

Фондация "Бъдеще перфектно" може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Ограничаване на отговорността

С приемане на настоящите условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставените Услуги, ще бъде изцяло негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Сайтът не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставените Услуги или невъзможността да се ползват предоставените Услуги вреди. Сайтът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и другите Интернет ресурси, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки от сайта, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване. Собственикът на гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на сайта. Фондация "Бъдеще перфектно"  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Както на сайта Seen.bg, така и на страницата му във Facebook www.facebook.com/seen.bg няма да бъде толериран език на омразата, който проповядва расизъм, ксенофобия, хомофобия и всякакъв вид дискриминация. Фондация "Бъдеще перфектно" си запазва правото да премахва подобни коментари.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Правно основание за обработване на личните данни от Администратора

Администраторът обработва вашите лични данни на основание:

а/ чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните, а именно – въз основа на изричното даденото от вас съгласие във връзка с достъпа до и разглеждането на уебсайта и/или осъществяването на комуникация с екипа на сайта и/или използването на файлове тип „бисквитки“;

б/ чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните, а именно – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора за осъществяване и защита на стопанската му дейност (в това число, но не само – мерки за защита на уебсайта и потребителите му, мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама; мерки за управление на различни други рискове);

Цели на обработването на лични данни от Администратора

Посочените лични данни, предоставени от вас във връзка с достъпа до и разглеждането на уебсайта seen.bg се обработват от Администратора за следните цели:

 • достъп до и разглеждане на уебсайта seen.bg;
 • контактуване с потребители на уебсайта seen.bg;
 • за функционирането и подобряването работата на уебсайта на онлайн магазина, за анализ на поведението на посетителите на уебсайта и маркетингови цели;
 • в изпълнение на законови задължения в областта на счетоводното и данъчното законодателство.

Посочените ваши лични данни могат да бъдат предоставени на следните получатели и категории получатели:

а) компетентни държавни органи – в изпълнение на задълженията на Администратора съгласно българското законодателство;

б) доставчици на различни услуги на Администратора, както следва:

 • правни, данъчни и други консултанти и одитори;
 • доставчик по договор за предоставяне на счетоводни и финансови услуги;
 • доставчици на маркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • застрахователни компании;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други компании, с които Администраторът може да разработва съвместни програми за продаване на пазара на предлаганите от Администратора стоки в онлайн магазина.
 • други компании – доставчици на Администратора във връзка с функционирането на уебсайта и онлайн магазина, в това число – доставчици на програми и уеб решения: платформи на Google, Facebook или други онлайн платформи.

Ако Администраторът е задължен по закон, или ако това е необходимо за защита на законните му интереси, Администраторът може да разкрива определени лични данни и на публични органи.

Администраторът гарантира, че достъпът до вашите данни от частноправни субекти-трети страни, се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Срок за съхранение от Администратора на предоставените лични данни

a) За срока до оттегляне на съгласието на потребителя на уебсайта (ако обработването на лични данни зависи от съгласието на потребителя на уебсайта), съответно – за срока до предявяването на възражение от потребителя на уебсайта (ако обработването на лични данни е свързано с технологията на “бисквитките” и други подобни и/или маркетингови дейности) и съобразно техническите възможности за заличаване на тези файлове, докато се използват настройките на браузъра/ устройството;

b) В по-дълъг срок, ако закон (напр. счетоводни или данъчни нормативни актове) предвижда това. В случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните с оглед изпълнение на законово или договорно задължение на Администратора и/или легитимни интереси на Администратора или трето лице, вие ще бъдете надлежно уведомени от Администратора.

Предоставяне на лични данни извън територията на България

Администраторът не възнамерява да предоставя събраните ви лични данни на получатели в държави извън Европейския съюз и/или Европейското икономическо пространство. Въпреки това, в случай, че някои от личните ви данни бъдат предадени на субекти, намиращи се извън Европейския съюз, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни, то Администраторът ще предприеме действия, гарантиращи, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят вашите права и интереси.

Вашите права във връзка с личните ви данни, обработвани от Администратора

Вие имате право по всяко време да поискате от Администратора следното:

Коригиране на личните ви данни, в случай че обработваните за вас лични данни са неточни. Вие имате право също непълните ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Изтриване на личните ви данни, в случай че:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

б) оттеглите съгласието си, въз основа на което са обработвани личните ви данни (за личните данни, които се обработват въз основа на съгласие), както подробно е описано по-долу;

в) възразите срещу обработването, както подробно е описано по-долу, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, както и във всички случаи, когато възразите срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, включително-профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг;

г) личните ви данни са обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение на Администратора съгласно българското законодателство и/или законодателството на Европейския съюз;

Администраторът може да не изпълни вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

– за да се изпълни законово задължение; или

– за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Как да оттеглите съгласието за обработка на данни

Вие можете да оттеглите даденото от вас съгласие за обработка на личните ви данни по всяко време (по отношение на личните данни, които се обработват въз основа на съгласие) – но това няма да засегне законосъобразността на обработването, извършена от Администратора въз основа на даденото от вас съгласие преди оттеглянето на съгласието от ваша страна. Независимо от това, Администраторът ще обработва вашите данни за цели, свързани с изпълнението на сключения между вас и Администратора договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина, както и евентуални възможни спорове между вас и Администратора във връзка с или произтичащи от сключения договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина.

Можете да оттеглите съгласието си за обработка на данни можете да упражните като отправите искане по email на [email protected].

Влизане в сила

Настоящите условия за ползване са в сила от 01.06.2017 г.