Общите условия представляват договор между вас и Фондация "Бъдеще перфектно", който указва начина и реда за ползване на предоставените информационни и мултимедийни ресурси единствено за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до онлайн платформата, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите условия за ползване и всички последващи промени в тях. Ние запазваме правото да променяме условията за ползване по всяко време без предизвестие и те влизат в сила след публикуване на онлайн платформата.

Дефиниции

За да се избегнат всякакви съмнения относно тълкуването и прилагането на настоящите условия за ползване, трябва да се има предвид, че: 

„Уебсайт/сайт/онлайн платформа“ се състои от страници с информация. Всяка страница може да съдържа текст, изображения, видео и други. „Уебсайт/сайт“ е място в глобалната Интернет мрежа, чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS;

“Seen.bg” е името на уебсайта и в рамките на тези условия е взаимозаменяемо понятие с унифицирания адрес seen.bg;

„Услуги“ са предоставените на потребителите на seen.bg информационни ресурси;

„Потребител“ е всяко лице, което ползва предоставените от Фондация "Бъдеще перфектно" чрез сайта seen.bg Услуги.

"Партньор" е всяко лице, с което Фондация "Бъдеще перфектно" се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

Съдържание на сайта

Seen.bg е дигитална платформа за култура, хора и други области от сферата на социалния и обществен живот, както и платформа, даваща място на независимо, специално създадено за сайта авторско съдържание.

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране задължително да се упомене източника, придружен с хипервръзка към неговия интернет адрес. Авторското право върху произведенията, създадени от две или повече лица, им принадлежи съвместно и поравно. В случая на сборно произведение, авторското право принадлежи на физическото или юридическо лице, което е извършило подбора или изготвянето на сборното произведение.

Авторите и правоносителите печелят от търговската експлоатация на техните защитени произведения. Всеки, който иска да възпроизведе и разпространи в обществото защитено произведение, следва да встъпи в договор с Фондация "Бъдеще перфектно". Използването на материали извън посочения смисъл за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието на Фондация "Бъдеще перфектно", е забранено.

Ако произведение бъде включено автоматично от социална медийна платформа в поста на потребител на база на предварително зададени от социалната медийна платформа настройки, от потребителя не следва да се търси отговорност за нарушение на авторски права от страна на Фондация "Бъдеще перфектно". Ако обаче това се случи на база ръчни настройки, зависещи от волята на потребителя, от него  може да се търси отговорност. В случай, че потребителят предоставя линкинг или фрейминг на произведения в своя собствен сайт или блог към произведения, които вече са били съобщени на публиката от правоносителя на друг уебсайт, потребителят не следва да носи отговорност. При претенции на трети лица за авторски права върху съдържание, публикувано на страницата – заявителят трябва да ги опише в имейл до [email protected], като посочи обекта на авторското право и представи документи за собственост върху него. При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, Seen.bg ще се съобрази с желанието на автора. 

Конфиденциалност

Фондация "Бъдеще перфектно" е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. С използването на seen.bg потребителите се съгласяват да предоставят лични данни като собствени имена, електронна поща, мобилен телефон, рождена дата и други. Фондация "Бъдеще перфектно" се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни.

Фондация "Бъдеще перфектно" може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Ограничаване на отговорността

С приемане на настоящите условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставените Услуги, ще бъде изцяло негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Сайтът не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставените Услуги или невъзможността да се ползват предоставените Услуги вреди. Сайтът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и другите Интернет ресурси, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки от сайта, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване. Собственикът на гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на сайта. Фондация "Бъдеще перфектно"  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Както на сайта Seen.bg, така и на страницата му във Facebook www.facebook.com/seen.bg няма да бъде толериран език на омразата, който проповядва расизъм, ксенофобия, хомофобия и всякакъв вид дискриминация. Фондация "Бъдеще перфектно" си запазва правото да премахва подобни коментари.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Влизане в сила

Настоящите условия за ползване са в сила от 01.06.2017 г.